Đặc trưng của phương thức sản xuất châu Á và những biểu hiện của nó trong công xã nông thôn Việt Nam hiện nay

Đặc trưng của phương thức sản xuất châu Á và những biểu hiện của nó trong công xã nông thôn Việt Nam hiện nay

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Khuyến khích

Phạm Minh Đức - Lê Hà Anh - Phan Anh 

18032326 18032307 20032058 

Đặc trưng của phương thức sản xuất châu Á và những biểu hiện của nó trong công xã nông thôn Việt Nam hiện nay

Người hướng dẫn: TS. Phạm Quỳnh Chinh

--------------------------------

Danh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học, USSH - VNU năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com