Giải thoát luận trong Phật giáo nguyên thủy và triết học của Arthur Schopenhauer: Những điểm tương đồng và khác biệt - Bùi Thị Liên

Giải thoát luận trong Phật giáo nguyên thủy và triết học của Arthur Schopenhauer: Những điểm tương đồng và khác biệt - Bùi Thị Liên

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Khuyến khích 

Bùi Thị Liên 

19032330 

Giải thoát luận trong Phật giáo nguyên thủy và triết học của Arthur Schopenhauer: Những điểm tương đồng và khác biệt 

Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo

--------------------------------

Danh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học, USSH - VNU năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com