Developing the team of Vietnamese entrepreneurs nowadays: influencing factors and some policy recommendations - Tran Huy Quang

Tên tác giả:
Tran Huy Quang 


Tên bài báo:
Developing the team of Vietnamese entrepreneurs nowadays: influencing factors and some policy recommendations


Tên tạp chí:
Science, Technology and Education


Năm, số, trang:

2024. № 2 (94), pp. 46 - 52, DOI 10.24411/2312-8267-2024-10202, ISSN 2312-8267 (print), ISSN 2413-5801 (online)Thông tin trích dẫn:
Tran Huy Quang (2024), Developing the team of Vietnamese entrepreneurs nowadays: influencing factors and some policy recommendations, Science, Technology and Education, 2024. № 2 (94), pp. 46 - 52, DOI 10.24411/2312-8267-2024-10202, ISSN 2312-8267 (print), ISSN 2413-5801 (online)

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top