The relationship between State and Catholic Church at the local level: the case of Catholic village of Phung Khoang

The relationship between State and Catholic Church at the local level: the case of Catholic village of Phung Khoang

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Nguyễn Quang Hưng     

The relationship between State and Catholic Church at the local level: the case of Catholic village of Phung Khoang               

Bogoslovni vestnik. Ephemerides Theologicae. Theological quaterly                         

521-533                               

2019      

2             

ISI/Scopushttp://www.xuatbanquocte.com/2020/09/the-relationship-between-state-and.html


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com