The relationship between State and Catholic Church at the local level: the case of Catholic village of Phung Khoang

The relationship between State and Catholic Church at the local level: the case of Catholic village of Phung Khoang

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Nguyễn Quang Hưng     

The relationship between State and Catholic Church at the local level: the case of Catholic village of Phung Khoang               

Bogoslovni vestnik. Ephemerides Theologicae. Theological quaterly                         

521-533                               

2019      

2             

ISI/Scopushttp://www.xuatbanquocte.com/2020/09/the-relationship-between-state-and.html


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com