Western science, religion and Vietnamese traditional culture: Harmony or antagonism?

Western science, religion and Vietnamese traditional culture: Harmony or antagonism?

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Western science, religion and Vietnamese traditional culture: Harmony or antagonism? Article in XLinguae 13(3):94-113

Western science, religion and Vietnamese traditional culture: harmony or antagonism? Quang Hung Nguyen – Katarina Valcova – Venera G. Zakirova – Anna A.

http://xlinguae.eu/2020_13_03_09.html
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com