Western science, religion and Vietnamese traditional culture: Harmony or antagonism?

Western science, religion and Vietnamese traditional culture: Harmony or antagonism?

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »

Western science, religion and Vietnamese traditional culture: Harmony or antagonism? Article in XLinguae 13(3):94-113

Western science, religion and Vietnamese traditional culture: harmony or antagonism? Quang Hung Nguyen – Katarina Valcova – Venera G. Zakirova – Anna A.

http://xlinguae.eu/2020_13_03_09.html
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com