Triết học Xô Viết: Thành tựu và hạn chế


Triết học Xô Viết: Thành tựu và hạn chế 
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân
Triết học.
2012.
  4 (251).
Tr. 83 – 88.



Below Post Ad