Triết học Xô Viết: Thành tựu và hạn chế

Triết học Xô Viết: Thành tựu và hạn chế

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Triết học Xô Viết: Thành tựu và hạn chế 
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân
Triết học.
2012.
  4 (251).
Tr. 83 – 88.
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com