Triết học Xô Viết: Thành tựu và hạn chế

Triết học Xô Viết: Thành tựu và hạn chế

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Triết học Xô Viết: Thành tựu và hạn chế 
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân
Triết học.
2012.
  4 (251).
Tr. 83 – 88.
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com