Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay

Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay 
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân
Giáo dục Lý luận.
2013.
№ 09.
Tr. 68-72.

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com