Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay


Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay 
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân
Giáo dục Lý luận.
2013.
№ 09.
Tr. 68-72.
Below Post Ad