Vài nét về triết học Mác – Lênin ở nước Nga hậu Xô Viết

Vài nét về triết học Mác – Lênin ở nước Nga hậu Xô Viết

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Vài nét về triết học Mác – Lênin ở nước Nga hậu Xô Viết 
Giáo dục Lý luận.
2014.
№ 218.
Tr. 55-58.
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com