Vài nét về triết học Mác – Lênin ở nước Nga hậu Xô Viết

Vài nét về triết học Mác – Lênin ở nước Nga hậu Xô Viết

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Vài nét về triết học Mác – Lênin ở nước Nga hậu Xô Viết 
Giáo dục Lý luận.
2014.
№ 218.
Tr. 55-58.
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com