Nâng cao đạo đức người cán bộ, đảng viên theo tinh thần Đại hội XI của Đảng

Nâng cao đạo đức người cán bộ, đảng viên theo tinh thần Đại hội XI của Đảng

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Nâng cao đạo đức người cán bộ, đảng viên theo tinh thần Đại hội XI của Đảng
 Tạp chí Triết học, 
Số 12
Năm 2010
 tr. 56 - 60.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu HườngWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com