Nâng cao đạo đức người cán bộ, đảng viên theo tinh thần Đại hội XI của Đảng

Nâng cao đạo đức người cán bộ, đảng viên theo tinh thần Đại hội XI của Đảng
 Tạp chí Triết học, 
Số 12
Năm 2010
 tr. 56 - 60.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hường


Below Post Ad