Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong quản lý xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong quản lý xã hội

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong quản lý xã hội
Tạp chí Triết học,
Số: 12,
Năm: 2010,
Trang 67 - 73.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu HườngWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com