Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong quản lý xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong quản lý xã hội

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong quản lý xã hội
Tạp chí Triết học,
Số: 12,
Năm: 2010,
Trang 67 - 73.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu HườngWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com