Vai trò của pháp luật trong việc xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính trị ở Việt Nam hiện nay

Vai trò của pháp luật trong việc xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính trị ở Việt Nam hiện nay

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Vai trò của pháp luật trong việc xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính trị ở Việt Nam hiện nay
Tạp chí Triết học
Số 6
Năm 2012,
tr. 65 - 71.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu HườngWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com