Vai trò của pháp luật trong việc xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính trị ở Việt Nam hiện nay

Vai trò của pháp luật trong việc xây dựng đạo đức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính trị ở Việt Nam hiện nay
Tạp chí Triết học
Số 6
Năm 2012,
tr. 65 - 71.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hường


Below Post Ad