Giáo dục lý tưởng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo dục lý tưởng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Giáo dục lý tưởng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tạp chí Thanh niên, số 3+4/2008.
Tác giả: Lương Thùy Liên

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com