Giáo dục lý tưởng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo dục lý tưởng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Giáo dục lý tưởng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tạp chí Thanh niên, số 3+4/2008.
Tác giả: Lương Thùy Liên

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com