Những nguyên tắc cơ bản của việc học

Những nguyên tắc cơ bản của việc học

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Những nguyên tắc cơ bản của việc học
Tạp chí Thanh niên, số 22/2007. 
Tác giả: Lương Thùy Liên
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com