Những nguyên tắc cơ bản của việc học

Những nguyên tắc cơ bản của việc học

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Những nguyên tắc cơ bản của việc học
Tạp chí Thanh niên, số 22/2007. 
Tác giả: Lương Thùy Liên
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com