Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме

Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Tên bài báo: Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме
Tên tạp chí: Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история.
ISSN 2587-8611
Năm: 2019/02
Số: № 2 (14)
Trang: 27-31
Tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Hồng Phượng

Nguồn:Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com