Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме

Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »

Tên bài báo: Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме
Tên tạp chí: Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история.
ISSN 2587-8611
Năm: 2019/02
Số: № 2 (14)
Trang: 27-31
Tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Hồng Phượng

Nguồn:Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com