Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность

Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Tên bài báo: Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность
Tạp chí: Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия.
ISSN 2542-128Х       
Năm: 2019/02
Số: № 2 (26).
Trang: 23-29   
Tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Hồng Phượng


Nguồn:Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com