Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность

Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Tên bài báo: Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность
Tạp chí: Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия.
ISSN 2542-128Х       
Năm: 2019/02
Số: № 2 (26).
Trang: 23-29   
Tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Hồng Phượng


Nguồn:Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com