Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ

Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »

Tên bài báo: Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ 
Tạp chí: Молодой ученый. 
ISSN 2072-0297 (print). ISSN 2077-8295 (Online).
Năm xuất bản: 2019
Số: №15
Trang: 324-327
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Nguồn: Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com