Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ

Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Tên bài báo: Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ 
Tạp chí: Молодой ученый. 
ISSN 2072-0297 (print). ISSN 2077-8295 (Online).
Năm xuất bản: 2019
Số: №15
Trang: 324-327
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Nguồn: Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com