Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет


Bài báo: Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет
Tên tạp chí: Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история.
ISSN 2587-8611        
Năm: 2019/03
Số: № 3 (14)   
Trang: 27-31   
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng


Nguồn:

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top