Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет

Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Bài báo: Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет
Tên tạp chí: Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история.
ISSN 2587-8611        
Năm: 2019/03
Số: № 3 (14)   
Trang: 27-31   
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng


Nguồn:


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com