Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Bài báo: Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме
Tên tạp chí: Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования».
ISSN 2225-3157        
Năm: 2019
Số: № 4    
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com