Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Bài báo: Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме
Tên tạp chí: Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования».
ISSN 2225-3157        
Năm: 2019
Số: № 4    
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com