Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today

Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Nguồn xem

http://www.academic.vn/2021/05/factors-affecting-exercise-of-citizens.html


Thông tin bài báo

Duong Van Quy

Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today


Thông tin trích dẫn:

Humanitarian Scientific Bulletin. 

2021. №4. Pp. 169-174. 

ISSN 2541-7509. 

DOI: 10.5281/zenodo.4668681.

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com