Impacts of non-traditional security on the current task of defending Vietnam national border sovereignty - Hoang Trong Thiet

Impacts of non-traditional security on the current task of defending Vietnam national border sovereignty - Hoang Trong Thiet

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Hoang Trong Thiet

Impacts of non-traditional security on the current task of defending Vietnam national border sovereignty

"World Science 2021. Problems and Development Prospects". Materials of the II International Scientific and Practical Conference (April 28, 2021, Novosibirsk (Russia)). Ed. Zaraisky A.A. - Publishing house CPM "Academy of Business", Saratov (Russia) 2021. - 108p. Pp. 3-8.

ISBN 978-5-907385-37-5
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com