Corporate Governance and Agency Cost: Empirical Evidence from Vietnam

Corporate Governance and Agency Cost: Empirical Evidence from Vietnam

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Corporate Governance and Agency Cost: Empirical Evidence from Vietnam

Anh Huu Nguyen, Duong Thuy Doan, Linh Ha Nguyen

Journal of Risk and Financial Management (2020), Vol 13, issue 5 ISI (ESCI)


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com