The Impact of Intellectual Capital on Firm Value: Empirical Evidence From Vietnam

The Impact of Intellectual Capital on Firm Value: Empirical Evidence From Vietnam

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 The Impact of Intellectual Capital on Firm Value: Empirical Evidence From Vietnam

Anh Huu Nguyen, Duong Thuy Doan

International Journal of Financial Research (2020), Vol 14, No 4


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com