Tìm hiểu nguồn gốc tư tưởng “Đại đồng” qua việc đối chiếu nội dung của nó (trong sách Lễ ký và Luận ngữ

Tìm hiểu nguồn gốc tư tưởng “Đại đồng” qua việc đối chiếu nội dung của nó (trong sách Lễ ký và Luận ngữ
Tạp chí Triết học, số 3, 2011, tr. 60-67.
Tác giả: Nguyễn Thị Lan


Below Post Ad