Ý thức chính trị trong tư tưởng của Khổng Tử với việc hình thành ý thức chính trị của con người Việt Nam hiện nay

Ý thức chính trị trong tư tưởng của Khổng Tử với việc hình thành ý thức chính trị của con người Việt Nam hiện nay
Tạp chí Phát triển nhân lực, số 1, 2009, tr. 13-17.
Tác giả: Nguyễn Thị Lan


Below Post Ad