Ý thức chính trị trong tư tưởng của Khổng Tử với việc hình thành ý thức chính trị của con người Việt Nam hiện nay

Ý thức chính trị trong tư tưởng của Khổng Tử với việc hình thành ý thức chính trị của con người Việt Nam hiện nay

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »

Ý thức chính trị trong tư tưởng của Khổng Tử với việc hình thành ý thức chính trị của con người Việt Nam hiện nay
Tạp chí Phát triển nhân lực, số 1, 2009, tr. 13-17.
Tác giả: Nguyễn Thị LanWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com