Quan điểm của Vladimir Solovyov về Phật giáo và Hồi giáo phương Đông

Quan điểm của Vladimir Solovyov về Phật giáo và Hồi giáo phương Đông

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Quan điểm của Vladimir Solovyov về Phật giáo và Hồi giáo phương Đông
Tạp chí Giáo dục Lý luận.
2016.
 № 253.
 Tr. 80-83.
Tác giả: Mai K Đa
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com