Chủ đề phương Đông trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov

Chủ đề phương Đông trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Chủ đề phương Đông trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov
Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn.
2015.
T. 102.
  3.
Tr. 31-43.
Tác giả: Mai K Đa

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com