Chủ đề phương Đông trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov

Chủ đề phương Đông trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Chủ đề phương Đông trong triết học tôn giáo của Vladimir Solovyov
Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn.
2015.
T. 102.
  3.
Tr. 31-43.
Tác giả: Mai K Đa

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com