Евангелие от Иоанна как модель для культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Евангелие от Иоанна как модель для культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Евангелие от Иоанна как модель для культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме
Tạp chí: Социум и Власть [Society and Power].
2018.
№ 6 (74).
С. 91-98.
Tác giả: Mai K Đa
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com