Евангелие от Иоанна как модель для культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Евангелие от Иоанна как модель для культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Евангелие от Иоанна как модель для культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме
Tạp chí: Социум и Власть [Society and Power].
2018.
№ 6 (74).
С. 91-98.
Tác giả: Mai K Đa
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com