Культурная интеграция христианства: преимущества и недостатки

Культурная интеграция христианства: преимущества и недостатки

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Bài báo: Культурная интеграция христианства: преимущества и недостатки    
Tạp chí: Современные научные исследования и инновации.
ISSN 2223-4888        
Năm: 2019
Số: № 4
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com