Культурная интеграция христианства: преимущества и недостатки

Культурная интеграция христианства: преимущества и недостатки

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Bài báo: Культурная интеграция христианства: преимущества и недостатки    
Tạp chí: Современные научные исследования и инновации.
ISSN 2223-4888        
Năm: 2019
Số: № 4
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com