Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам)

Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам)

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Bài báo: Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам)          
Tạp chí: Вестник Калмыцкого университета  ISSN 1995-0713   
Năm: 2020/03
Số: №1(45)     
Trang: 106-113           
Tác giả: Nizhnikov S.A, Le Thi Hong Phuong
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com