Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам)

Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам)

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Bài báo: Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам)          
Tạp chí: Вестник Калмыцкого университета  ISSN 1995-0713   
Năm: 2020/03
Số: №1(45)     
Trang: 106-113           
Tác giả: Nizhnikov S.A, Le Thi Hong Phuong
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com