Peculiarity of the Concept of Liberation in Vietnamese Buddhism

Peculiarity of the Concept of Liberation in Vietnamese Buddhism

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Peculiarity of the Concept of Liberation in Vietnamese Buddhism  
Tạp chí: Logos et Praxis
ISSN 2587-9715 (Print), ISSN 2658-3585 (Online) 2019/07
Số: Volume 18. No.1 
Trang: 15-23   
Tác giả: Nizhnikov S.A, Le Thi Hong Phuong
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com