A new integrated generalized multi-criteria group decision making approach for green supplier selection

A new integrated generalized multi-criteria group decision making approach for green supplier selection

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 A new integrated generalized multi-criteria group decision making approach for green supplier selection

Anh Duc Do, Van Loi Ta, Chi Dung Canh, Quang Tuan Ta and Huu Van Luu

Uncertain Supply Chain Management 8 (2020) 813–820


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com