The impact of individual and environmental characteristics on student's entrepreneurial intention

The impact of individual and environmental characteristics on student's entrepreneurial intention

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Cong Doanh Duong, Huu Xuyen Nguyen, Thi Viet Nga Ngo, Van Hau Nguyen, Thi Phuong Linh Nguyen

2020

The impact of individual and environmental characteristics on student's entrepreneurial intention

Management Science Letters Vol.10, No.3, pp.599-608 Scopus


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com