The impact of income diversification on liquidity creation and financial performance of Vietnamese Commercial Banks

The impact of income diversification on liquidity creation and financial performance of Vietnamese Commercial Banks

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Cuong Van Hoang, Loan Quynh Thi Nguyen, Manh Dung Tran, Tuan Dung Hoang

2020

The impact of income diversification on liquidity creation and financial performance of Vietnamese Commercial Banks

Accounting Vol.6 No.4, 2020 pp.553–568 Scopus


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com