The role of e-learning service quality and e-trust on e-loyalty

The role of e-learning service quality and e-trust on e-loyalty

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Chuong Hong Pham, Ngan Hoang Vu, Giang Thi Huong Tran

2020

The role of e-learning service quality and e-trust on e-loyalty

Management Science Letters 10 (2020)  2741-2750

Scopus


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com