HTKH “Một số vấn đề tư tưởng triết học và đạo đức ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX”

 Thư mời viết bài cho hội thảo khoa học tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn dự kiến tháng 10 năm 2021 sẽ tổ chức.

Chính sách Đổi mới của nhà nước Việt Nam từ hơn ba chục năm qua đã mang lại nhiều thành tựu đáng kể, nhất là sự tăng trưởng kinh tế, đưa Việt Nam từ chỗ nằm trong danh sách 10 quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành nước có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng ta chứng kiến sự xuống cấp, thậm chí có thể nói khủng hoảng, của nhiều lĩnh vực đạo đức và văn hóa. 

Do vậy, nghiên cứu, đánh giá các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc cũng như tiếp thu những thành tựu của nhân loại trong lĩnh vực này là vô cùng cần thiết. Nửa đầu thế kỷ XX chứng kiến sự đa dạng của nhiều trào lưu tư tưởng Việt Nam, giai đoạn mà Phan Bội Châu vẫn gọi “mưa Âu, gió Mỹ). Bên cạnh các trào lưu tư tưởng triết học và đạo đức truyền thống (Khổng giáo, Phật giáo), chúng ta chứng kiến sự du nhập và phát triển của nhiều luồng văn hóa và tư tưởng phương Tây từ thời tiền thuộc địa, nhất là từ đầu thế kỷ XX.

Hội thảo cũng là cơ hội để các nhà nghiên cứu trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm nghiên cứu.  

Xem chi tiết: http://www.academic.vn/2021/05/hoi-thao-khoa-hoc-mot-so-van-e-tu-tuong.html