Tran Thi Thuy Nga - Women in zone VI Vietnam in combat in the war against the US 1954 - 1975

Tran Thi Thuy Nga - Women in zone VI Vietnam in combat in the war against the US 1954 - 1975

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Tran Thi Thuy Nga. Women in zone VI Vietnam in combat in the war against the US 1954 - 1975 // Bulletin of Science and Education. 2021. No. 8 (111). Part 1. Pp. 35-39. ISSN 2312-8089. DOI: 10.24411/2312-8089-2021-10806
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com