Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội"

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội"

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

"Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội"

Kỷ yếu, tài liệu của Hội thảo khoa học

Hội thảo được tổ chức vào ngày 24.4.2021 

tại Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kỷ yếu đươc xuất bản bởi Nhà xuất bản Hồng Đức

Kỷ yếu có 41-9 trang. 

ISBN 978-604-328-297-9Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com