Domestic violence against women from the perspective of men perpetrating violence in practice in Quang Ninh province (Vietnam) - Hoang Tuyet Mai

Domestic violence against women from the perspective of men perpetrating violence in practice in Quang Ninh province (Vietnam) - Hoang Tuyet Mai

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Hoang Tuyet Mai. 

Domestic violence against women from the perspective of men perpetrating violence in practice in Quang Ninh province (Vietnam). 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế lần thứ II "Kinh tế học. Xã hội học. Luật học" (tiếng Anh "Economy. Sociology. Law"), ngày 31 tháng 3 năm 2021. 

Astrakhan (Liên bang Nga). Publishing House of the Center for Contemporary Arts "Academy of Business", Saratov (Liên bang Nga) 2021. ISBN 978-5-907385-31-3. Trang 3-16.

 

Cơ quan tổ chức Hội thảo:

© Institute of Management and Socio-Economic Development, 2021

© Saratov State Technical University, 2021

© Richland College (Dallas, USA), 2021
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com