Cultural values of spiritual characters in Vietnamese Fairy tales - Tran Thi Thu Ha

Cultural values of spiritual characters in Vietnamese Fairy tales - Tran Thi Thu Ha

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Tran Thi Thu Ha. 

Cultural values of spiritual characters in Vietnamese Fairy tales

Science, Technology and Education. 2021. № 3 (78). Pp. 42-. 

DOI: 10.24411/2312-8267-2021-10302.

ISSN 2312-8267 (Print), 

ISSN 2413-5801 (Online).
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com