Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Một số giải pháp cơ bản

Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Một số giải pháp cơ bản

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam hiện nay - Một số giải pháp cơ bản
Tạp chí Lý luận chính trị
Số 12
Năm 2016
tr. 90-94.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu HườngWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com