Vai trò của đạo đức trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay

Vai trò của đạo đức trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Vai trò của đạo đức trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay
 Tạp chí Giáo dục lý luận 
Số 1-2
Năm 2014
tr. 16-19.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu HườngWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com