Dự án phi lợi nhuận eLIBRARY.vn

eLIBRARY.vn là một dự án phi lợi nhuận nhằm index miễn phí các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học Xã hội và Nhân văn.