MỘT SỐ NỘI DUNG LÝ LUẬN TRONG QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG SINH VIÊN – VẬN DỤNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG SINH VIÊN TẠI VIỆT NAM

Tên tác giả:

https://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.1000

 Nguyễn Thanh Tâm

 tamnt@vnies.edu.vn

Vietnam National Institute of Educational Sciences, Vietnam

Corresponding Author(s) : Nguyễn Thanh Tâm

 tamnt@vnies.edu.vnTên bài báo:
MỘT SỐ NỘI DUNG LÝ LUẬN TRONG QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG SINH VIÊN – VẬN DỤNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG SINH VIÊN TẠI VIỆT NAM

Tên tạp chí:

Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, T. 11 S. 2 (2021)

Chương trình tín dụng cho sinh viên (TDSV) là một hình thức chia sẻ chi phí trong giáo dục đại học (GDĐH) đã và đang được áp dụng rất phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Do đặc thù về nội dung và nghiệp vụ mà công tác quản lý (QL) chương trình tín dụng dành cho sinh viên bao gồm nhiều nội dung và đòi hỏi sự phối hợp quản lý của nhiều chủ thể, trong đó không thể thiếu sự tham gia của các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục đại học. Thực tế này làm nảy sinh nhu cầu cần nghiên cứu về các nội dung quản lý giáo dục đối với các chương trình TDSV. Nghiên cứu này chỉ ra những nội dung cơ bản trong cơ sở lý luận cho việc quản lý các chương trình TDSV. Bài viết sau đó soi chiếu các nội dung cơ sở lý luận đó để đánh giá cơ bản các chương trình và việc quản lý các chương trình đang hoạt động ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý chương trình nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo công bằng trong tiếp cận GDĐH trong bối cảnh tự chủ đại học.

----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top