Nguyen Thi Thu Huong - Some problem issues and desert of Nguyen Cong Tru in the eclaiming sea encroachment

Tên tác giả:
Nguyen Thi Thu Huong 

Tên bài báo:
Some problem issues and desert of Nguyen Cong Tru in the eclaiming sea encroachment

Tên tạp chí:
Economy and Society

Năm, số, trang:
2022
№5(96),
pp. 214-220
ISSN 2225-1545.

Thông tin trích dẫn:
Nguyen Thi Thu Huong (2022), Some problem issues and desert of Nguyen Cong Tru in the eclaiming sea encroachment, Economy and Society, №5(96), pp. 214-220. ISSN 2225-1545.

----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top