Duong Van Quy - The exercise of the law on citizens’ right to access information in Vietnam currently

Tác giả:
Duong Van Quy

Tên bài báo:
THE EXERCISE OF THE LAW ON CITIZENS’ RIGHT TO ACCESS INFORMATION IN VIETNAM CURRENTLY

Tên tạp chí: 
UNIVERSUM: Economy and Law

Số, năm
№ 4 (91)
2022

Số trang của bài báo:
Pp. 22-25

Số DOI của bài báo: 
DOI: 10.32743/UniLaw.2022.91.4.13315

ISSN 2311-4282

----------
Share your research, Maximize your impacts


#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top