Hội thảo quốc tế về Luật học, xuất bản kỷ yếu ISBN

05.10.2021      Nghiên cứu luật học trong lý thuyết và trong thực tiễn: những vấn đề cấp thiết và những khía cạnh hiện đại

25.09.2021      Sự phát triển của luật học hiện đại: những vấn đề cấp thiết của lý luận và thực tiễn

05.09.2021      Những cơ sở pháp luật của sự phát triển xã hội công dân trong giai đoạn hiện đại

25.08.2021      Luật học, nhà nước và pháp quyền: những vấn đề cấp thiết và các khía cạnh hiện đại

 

Xem chi tiết về yêu cầu, thể thức và các vấn đề liên quan ở đây:----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top