Tháng 8.2021 - Hội thảo Khoa học quốc tế ISBN dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên

Tháng 8.2021 - Hội thảo Khoa học quốc tế ISBN dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

* Hội thảo Khoa học quốc tế liên ngành, ngày 4 tháng 8 năm 2021.
* Hội thảo Khoa học Quốc tế về tâm lý và sư phạm, ngày 11 tháng 8 năm 2021.
* Hội thảo Khoa ọc quốc tế liên ngành, ngày 18 tháng 8 năm 2021.

Xem chi tiết tại: http://www.xuatbanquocte.com/2021/07/thang-82021-thong-tin-hoi-thao-khoa-hoc.html


 =========

eLIBRARY.vn - SHARE YOUR RESEARCH, MAXIMIZE YOUR IMPACTS

------------------------------------------------

@Xuatbanquocte - xuatbanquocte.com

Hỗ trợ đăng báo quốc tế, hội thảo khoa học quốc tế cho giảng viên, nghiên cứu sinh tất cả các ngành khoa học xã hội và nhân văn. E-mail: xuatbantapchi@gmail.com.


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com