Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết - Lược sử triết học Nga (Sách chuyên khảo)

Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết - Lược sử triết học Nga (Sách chuyên khảo)

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Lược sử triết học Nga: Sách chuyên khảo. H.: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 340 trang.

Lược sử triết học Nga

Sách chuyên khảo

Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết

NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021.=========

eLIBRARY.vn - SHARE YOUR RESEARCH, MAXIMIZE YOUR IMPACTS

------------------------------------------------Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com