Guaranteeing of children's rights in family culture in Vietnam - Nguyen Van Dai

Guaranteeing of children's rights in family culture in Vietnam - Nguyen Van Dai

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Nguyen Van Dai. Guaranteeing of children's rights in family culture in Vietnam // Humanitarian scientific bulletin. 2021. №5. Pp. 189-198. ISSN 2541-7509. DOI: 10.5281/zenodo.4782949. 


Thông tin chi tiết:

Nguyen Van Dai

Guaranteeing of children's rights in family culture in Vietnam 


Tên tạp chí:

Humanitarian scientific bulletin. 


Năm, số trang:

2021. №5. Pp. 189-198. 


ISSN 2541-7509. 


DOI: 10.5281/zenodo.4782949. 


=========

eLIBRARY.vn - SHARE YOUR RESEARCH, MAXIMIZE YOUR IMPACTSWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com