Nguyen Thi Hoai Thu - COMIC CHARACTERS IN YU HUA’S NOVELS AND THE CONVERSATION WITH CHINESE TRADITIONAL CULTURE

COMIC CHARACTERS IN YU HUA’S NOVELS AND THE CONVERSATION WITH CHINESE TRADITIONAL CULTURE

https://doi.org/10.47393/jshe.v11i1.950


 Nguyen Thi Hoai Thu

 hoaithukv@gmail.com

Vinh University, Vietnam

Corresponding Author(s) : Nguyen Thi Hoai Thu

 hoaithukv@gmail.com

UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education, Vol. 11 No. 1 (2021): UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education (UED-JSHE)

Article Published : Jun 21, 2021


The comic character in Yu Hua's novel is a unique artistic tool for the author to converse with the main clauses in the Chinese traditional culture. Through analysing the different types - sarcastic characters, comic characters and black humor characters - the article aims to decode the writer's reflective spirit towards people. From this study, the article contributes to affirm Yu Hua's new contributions in thought and art fields.


@Xuatbanquocte - xuatbanquocte.com

Đăng báo quốc tế, hội thảo khoa học quốc tế cho giảng viên, nghiên cứu sinh tất cả các ngành khoa học xã hội và nhân văn

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top